Haitian Creole

Epatit B (oswa hep B) se yon maladi grav nan fwa ki afekte plizyè milyon moun toupatou nan lemonn. Tiliv sa a la pou ede ou konprann epatit B pi byen epi aprann kijan pou ou jere li.

Nou pral eksplore sijè annapre la yo anndan tiliv sa a:

  • Fason epatit B kwonik afekte fwa a
  • Fason epatit B transmèt
  • Tès ak vaksinasyon
  • Fason yo trete epatit B kwonik

Hepatitis B (or hep B) is a serious liver disease that affects millions of people across the world. This brochure is here to help you better understand hep B and learn how to manage it.

Inside this brochure, we will explore the following topics:

  • How chronic hep B affects the liver
  • How hep B is spread
  • Testing and vaccination
  • How chronic hep B is treated