Hmong

Hom kab mob siab B (lossis hep B) yog ib hom kab mob siab txaus ntshai heev uas muaj ntau 100 vam tus tib neeg nyob thoob hauv ntiaj teb no mob.Phau me nyuam ntawv ntawm no yog los pab koj nkag siab zoo dua qub txog hom kab mob siab B thiab kawm los tswj tus mob no.

Nyob hauv phau me nyuam ntawv no, peb yuav tshawb txog cov ntsiab lus nram qab no:

  • Saib seb hom kab mob siab B tsis txawj zoo (chronic hep B) yuav ua li cas rau lub siab
  • Saib seb hom kab mob siab B yog sib kis tau zoo li cas
  • Kev kuaj thiab kev txhaj tshuaj tiv thaiv
  • Saib seb hom kab mob siab B tsis txawj zoo yog kho li cas

Hepatitis B (or hep B) is a serious liver disease that affects millions of people across the world. This brochure is here to help you better understand hep B and learn how to manage it.

Inside this brochure, we will explore the following topics:

  • How chronic hep B affects the liver
  • How hep B is spread
  • Testing and vaccination
  • How chronic hep B is treated